Privacyverklaring

De privacyverklaring  van Inzicht en Verandering

Ons website-adres is: https://www.inzichtenverandering.nl

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Ik vraag en verwerk enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor goede uitvoering van mijn dienstverlening. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

W.A.C. van der Made, Inzicht en Verandering, éénmanszaak, KvK nummer 20 16 75 27

hierna te noemen: dienstverlener

Koestraat 65, 4931 CR Geertruidenberg, Mobiel nummer 06 23 33 03 65, emailadres info@inzichtenverandering.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door W.A.C. van der Made

Dienstverlener verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via derden met uw toestemming, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

Dienstverlener verwerkt –enkel wat strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienstverlening uit te voeren- de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers, schoolgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Begeleidingsverslagen en Handelingsplannen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Dienstverlener verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of met onderwijsinstellingen, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Dienstverlener hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Dienstverlener persoonsgegevens uitwisselen. Dienstverlener kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dienstverlener aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dienstverlener zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Dienstverlener zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat dienstverlener zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft dienstverlener passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om dienstverlener een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u dienstverlener verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Inzicht en Verandering

T.a.v. W.A.C. van der Made

Koestraat 65, 4931 CR Geertruidenberg.

Mobiel bereikbaar 06 23 33 03 65 en per email info@inzichtenverandering.nl  

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door dienstverlener, laat dit dan vooral weten. Mochten wij hier niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.

Dienstverlener kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.