NLP technieken

  • Tijdlijnen

  • Groeps opstellingen

  • Psychosynthese

Tijdlijnen

Een tijdlijn is een lijn, met een begin- en een eindpunt, waarop specifieke gebeurtenissen, met betrekking tot een bepaald onderwerp, worden weergegeven. Het is een hulpmiddel, om het chronologisch verloop van gebeurtenissen in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Zo wordt in één oogopslag duidelijk, welke gebeurtenissen wanneer plaatsvonden. 

De tijdlijnen waarmee gewerkt wordt in Tijdlijn therapie, verbinden de gebeurtenissen uit iemands persoonlijke leven. Zo’n tijdlijn kan zichtbaar, tastbaar of denkbeeldig zijn en loopt vanuit het verleden, via het heden, naar de toekomst. ‘In’ die tijdlijn, liggen alle gebeurtenissen uit iemands leven opgeslagen, in de vorm van herinneringen en toekomstbeelden (vakantieplannen, doelen, wensen, dromen). Tijdlijnen zijn heel persoonlijk en lopen niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen zien het verleden achter- en de toekomst voor zich; bij anderen zijn herinneringen links en toekomstbeelden rechts; elke tijdlijn is op iemands eigen, persoonlijke manier georganiseerd.

Wat is Tijdlijn therapie?
Tijdlijn therapie werd geïntroduceerd in 1988, toen Tad James en Wyatt Woodsmall het boek ‘Time Line Therapy and the Basis of Personality’ uitbrachten. Hierin wordt beschreven, welke invloed (negatieve) ervaringen uit het verleden op iemands functioneren kunnen hebben en hoe dat veranderd kan worden. TimeLine Therapie biedt een snelle en effectieve methode om negatieve emoties uit het verleden los te laten, beperkende overtuigingen uit het verleden te veranderen en toekomstige doelen gemakkelijker te bereiken.

1. Negatieve emoties uit het verleden loslaten:

Emoties als angst en boosheid kunnen heel functioneel zijn, als reactie op reëel gevaar of ongepast gedrag van anderen. Minder functioneel is het, als we last hebben van emoties die niets met de huidige situatie te maken hebben. Emoties die ergens in het verleden zijn ontstaan en die keer op keer de kop opsteken. Bang zijn terwijl er geen gevaar is, of overmatig boos worden omdat iemand zijn schoenen heeft laten slingeren bijvoorbeeld. Negatieve emoties uit het verleden kunnen een negatieve invloed hebben op het functioneren in het heden. Als het emmertje vol is, kan de spreekwoordelijke druppel het op de meest ongewenste momenten doen overlopen.
Met Tijdlijn therapie wordt het emmertje geleegd. Door terug te gaan naar de kern van de emotie, het moment van ontstaan, en daar de emotie los te koppelen van de herinnering. De herinnering zelf blijft onveranderd, maar i.p.v. de emotie wordt nu de leerervaring meegenomen en nieuwe hulpbronnen toegevoegd. Zo krijgt de herinnering een andere betekenis in de tijdlijn. ‘Gewapend’ met de leerervaring en hulpbronnen wordt de tijdlijn nogmaals doorlopen, waardoor elke situatie, waaraan de emotie gekoppeld was, de negatieve lading verliest. Het emmertje loopt leeg en er ontstaat ruimte om de toekomst vrijer tegemoet te treden. De emoties waarmee met name gewerkt wordt zijn: boosheid, verdriet, angst, schuld en schaamte.

2. Beperkende overtuigingen uit het verleden veranderen:

Beperkende overtuigingen ontstaan door beslissingen die iemand op enig moment in zijn leven neemt, m.b.t. de wereld of zichzelf. Een beperkende overtuiging wordt gekenmerkt door uitspraken als: ik ben niet…, ik kan niet…, ik mag niet…enz. Die overtuigingen zijn niet uit de lucht komen vallen. Een baby heeft ze niet. Ze ontstaan ergens, vaak in de kindertijd, als reactie op bepaalde ervaringen of overtuigingen van mensen in de nabije omgeving. “Ik ben niet goed genoeg; Ik kan geen eigen bedrijf beginnen, dat doet ons soort mensen niet; Ik mag niet opvallen; allemaal voorbeelden van overtuigingen die niet noodzakelijkerwijs ‘de waarheid’ zijn, maar iemand wel kunnen beperken in zijn vrijheid en keuzemogelijkheden.
Met Tijdlijn therapie is het mogelijk om terug te gaan naar het moment waarop een beperkende overtuiging is ontstaan; het moment waarop de beslissing genomen is. De beslissing kan opnieuw worden bekeken, met de kennis die iemand nu heeft en toen misschien nog niet, en er kan een nieuwe beslissing worden genomen; een beslissing waardoor een versterkende overtuiging wordt gevormd. Met die nieuwe overtuiging komen alle soortgelijke ervaringen, die daarna hebben plaatsgevonden, in een ander daglicht te staan. Zo ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden voor de toekomst.

3. Toekomstige doelen gemakkelijker bereiken:

Door het oplossen van negatieve emoties uit het verleden en het veranderen van beperkende overtuigingen uit het verleden, ontstaat meer keuze vrijheid voor het inrichten van de toekomst. In Tijdlijn Therapie leer je werken met de revolutionaire techniek “Creëer jouw toekomst" (Creating Your Future). Met deze techniek worden gewenste doelen op zodanige wijze in de tijdlijn geplaatst, dat ze gemakkelijker en sneller behaald worden.


Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.

Groeps opstellingen

De oorsprong deze methodiek ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Een groep of familie opstelling is een ruimtelijke weergave van een groef of familiesysteem, je kunt het zien als een levende groeps of familiefoto. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen. Bij een opstelling wordt er gebruik gemaakt van een begeleider, vraaginbrenger en representanten.

De opstelling start met een kort gesprek tussen de begeleider en de vraaginbrenger over het onderwerp van de vraaginbrenger en informatie over hoe het groeps of familie systeem feitelijk in elkaar zit. Indien nodig maakt hij een genogram. Daarna zal de begeleider aan de vraaginbrenger vragen personen te kiezen die voor zijn groeps- familieleden representant zijn. Dat kan zijn een representant voor de leider of een vader, één voor de verzorger of de moeder en respresentanten voor groepsgenoten of broer(s)/ zus(sen) en één voor zichzelf. Daarbij maakt het niet uit wie hij kiest als representant.
Als de representanten gekozen zijn dan stelt de vraaginbrenger ze ruimtelijk in relatie tot elkaar op.

Gebruikelijk is het als de vraaginbrenger de representanten met beide handen bij de schouders neemt en hen vanuit dat contact naar de juiste plaats brengt. Tijdens het opstellen blijft de vraaginbrenger bij zichzelf, voelt zijn eigen innerlijke beweging en volgt deze tot de plaats voor de betreffende representant juist voor hem aanvoelt. Hij is tijdens het opstellen niet alleen met de representanten en met zichzelf in contact, maar ook met het krachtenveld daar omheen. Van daaruit ontvangt de vraaginbrenger signalen, die hem helpen de juiste plaats voor een representant te vinden. Zo doet hij dat met alle representanten, totdat ze allemaal hun plaats gekregen hebben.
De begeleider stelt vervolgens vragen aan de representanten en de opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar.
Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Het systeem kan herstellen wanneer een gezonde plek voor alle leden is gevonden. De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, nauwkeurig op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. Bijvoorbeeld dat hun hart sneller klopt, dat ze naar de grond willen kijken, zich plotseling zwaar of juist heel licht voelen, of woedend of verdrietig worden. Ook is het behulpzaam als ze letten op de beelden en de woorden die van binnen naar voren willen komen.

Het effect van een opstelling

Als de opstelling eenmaal geweest is, gaat het proces verder. De ervaring, het inzicht en het gevoel van de opstelling hebben vaak duurzaam effect op de deelnemers. Opstellingen werken verder op onbewust niveau. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het groeps - familiesysteem voordoen. De ervaring leert dat het een generatief proces is, dat wil zeggen dat de geboden oplossingsrichting nieuwe verdergaande veranderingen op gang brengt. Het proces, dat vaak nog maanden na de opstelling in beweging is, heet ook wel het
‘domino effect.

Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.

Psychosynthese

Psychosynthese is een brede benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van het menselijk potentieel te komen. Het is methodiek die gebruikt wordt om jezelf te leren kennen, je leven te begrijpen en te leren vertrouwen op je eigen leercapaciteiten, groei en ontwikkelingsprocessen.

Psychosynthese is een verzameling van technieken en oefeningen die helpt te bereiken wat we willen. Een praktische werkwijze die de principes en technieken van meerdere disciplines, waaronder NLP -integreert.

Door te onderkennen dat ieder van ons voortdurend groeit, zien we de betekenis in van de waarde aan beslissingen en keuzes die je zelf maakt in je ontwikkeling richting de toekomst.

Psychosynthese omvat technieken die de blokkades in dat proces kunnen opheffen. Deze methoden worden niet mechanisch worden gebruikt, maar worden juist met zorg en aandacht toegepast, waardoor ze als veranderingsfactoren fungeren en ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van ontwikkeling en groei van je persoonlijkheid. Jouw identiteit. In de Psychosynthese spreken we van “IK”.

Als jezelf bewust bent van je ‘IK’, (identitiet) kan een vervolgstap genomen worden door kruisverbindingen te maken met diepere spirituele gebieden van je persoonlijkheid.
In de psychosynthese heet dit diepere centrum het ‘Zelf’. Naarmate er in geslaagd wordt om de kruisverbindingen beter te integreren en enigszins naar dat ‘Zelf’ toe bewegen komt er positieve energie vrij.
Samenvattend worden er vier stappen doorlopen:

Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.